Terms of Use, Условия на сайта

Условия за ползване на сайта

Вашият достъп до и използването на сайта се подчинява на изложените тук Условия за ползване и всички приложими закони и регулации. Осъществявайки достъп до и използвайки сайта вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване и признавате, че всякакви други споразумения между вас и RadicoM ComputerS собственик на www.MoskowWatchDog.blogspot.com, касаещи тази материя, се заменят от Условията. Ако вие не сте съгласни и не приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване, моля напуснете сайта(блога).

Собственост над Съдържанието

Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не ограничаващо се до, целия текст и всички изображения са собственост на магазин RadicoM ComputerS или други организации. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на Съдържанието, е изрично забранено.RadicoM ComputerS настоятелно ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и съдебно преследване.

Без гаранции

Цялото съдържание подлежи на периодични промени и се предоставя такова,каквото е, без никаква гаранция точно изразена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до косвени гаранции за комерсиалност и пригодност за определена цел, за правата или тяхната ненарушимост.

Ограничения на отговорността

Използването на сайта(блога) е изцяло на ваш риск. Нито RadicoM ComputerS, нито негови служители или управител, нито негови агенти или други страни, участващи в създаването, производството или доставката на този сайт са отговорни, за каквито и да са преки, косвени, наказателни, случайни, специални, предизвикани или други щети причинени от или по какъвто и да е друг начин свързани с използването на този сайт и съдържанието поместено в него, независимо дали основанието е договор, правнонарушение, гаранция или други.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от RadicoM ComputerS. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. RadicoM ComputerS няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Без да ограничава гореизложеното RadicoM ComputerS специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове:

 • нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни;

 • са неправилни, непълни или подвеждащи;

 • не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел;

 • не осигуряват необходимата сигурност;

 • съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип; или

 • са опозоряващи или оклеветяващи

  Освен това връзката към такива сайтове не предполага, че RadicoM ComputerS одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск и без разрешението или по нареждане на RadicoM ComputerS

  Промяна на Условията

  RadicoM ComputerS може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за вас.

  Закони и юрисдикция

  Тези Условия за ползване и вашето използване на Сайта са подчинени на законите на Република България.

  Относно всички неуредени с тези Условия въпроси приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

  От Администратор
  office@radicom-computers.com

 • « Car »
  Cheap Used cars Sofia Bulgaria good price
  « SUV »
  Buy cheap SUV Sofia Bulgaria Bomiauto
  « VAN »
  Cheap used VAN's Sofia Bomiauto
  « Truck »
  Used trucks Bulgaria cheap price
  « Bike »
  Used motorsickle low price Sofia

  2009-2011 © Боми Ауто ~ Free Website Builder ~ Дизайн: Seo-WebSiteDesigners
  powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme